Poplatky

Čísla účtov:

ŠKOLNÉ: SK3175000000004008421377
uhradiť do 10. dňa v mesiaci
PREDŠKOLÁCI - NEPLATIA


STRAVNÉ: SK0975000000004008421385
uhradiť do 25. dňa mesiac vopred


variabilný symbol: číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
doplňujúci údaj banky: meno dieťaťa (správa pre prijímateľa alebo popis transakcie a pod.)


VZN č. 4/2021 na stiahnutie v stiahnite si pdf


Usmernenie k príspevkom na stiahnutie v stiahnite si pdf


Rozhodnutie k VZN č.4/2021 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Oznam o zmene v dotáciách na stravovanie

od 1.9.2021 nárok na dotáciu na stravovanie majú len deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus - 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti....

Celé znenie vyhlásenia si možete stiahnúť nižšie

V Prešove: 3.8.2021
PaedDr. Eva Miklášová
Riaditeľka školy

Oznam o zmene v dotáciách na stravovanie na stiahnutie v stiahnite si pdf

Čestné vyhlásenie a Oznam o zmene v dotáciách na stravu na stiahnutie v stiahnite si pdf

O Z N Á M E N I E

Riaditeľka Materskej školy Budovateľská 8, v Prešove podľa § 5 ods. 14 písm. a/ zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, VZN Mesta Prešov č. 4/2021 článok 2, článok 6 - oznamuje, že:
ste povinní prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením predprimárneho vzdelávania.

Príspevok (školné) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením predprimárneho vzdelávania vo výške: 21% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. Suma sa zaokrúhľuje nadol.

Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy SK3175000000004008421377 vopred, a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. (Do správy – meno a priezvisko dieťaťa)

Zákonní zástupcovia dieťaťa:
- ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona NR SR č.:599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov , po predložení dokladu o poskytovaní pomoci z ÚPSVaR, školné neuhrádzajú,
- ktorých dieťa k 31.8. nadobudlo vek 5 rokov, školné neuhrádzajú,
- ktorých dieťa preruší dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, školné neuhrádzajú

Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza okrem tohto príspevku aj príspevok na stravovanie do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (napr.do 25.8.20... uhradiť platbu na september) vkladom na účet SK0975000000004008421385 a to 1,84 € na deň. (Do správy – meno a priezvisko dieťaťa)

Dotácia  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ktoré k 31.8. nadobudlo vek 5 rokov) sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 0,30 eura na jedno hlavné jedlo, ktorá sa použije na prevádzkové náklady zariadení školského stravovania, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.

V Prešove: 22.4.2021
PaedDr. Eva Miklášová
Riaditeľka školy