Oznamy

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka oslavujeme už od roku 1957 pod záštitou Mliekarenskej federácie / IDF /. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je ukázať a vyzdvihnúť ich biologický obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

VIAC INFORMÁCIÍ na stiahnutie v stiahnite si pdfPrijímanie detí do MŠ 2024/2025

Vážení rodičia, žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Budovateľská 8, Prešov na školský rok 2024/2025 môžete podávať v termíne od od 2.mája 2024 do 17.mája 2024.

PODMIENKY pre prijatie dieťaťa do MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf
ŽIADOSŤ o prijatie do MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ sa uskutoční 29.apríla 2024 od 9:00 hod. do 11.00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie sa do v materskej školy prijíma dieťa od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, teda dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto podávania žiadosti:
MŠ Budovateľská 8, Prešov 080 01

Termín podávania žiadosti: 2.mája – 17.mája 2024

Spôsob podávania žiadosti:
- ŽIADOSŤ si môžete stiahnuť http://www.ms-budovatelska.sk/tlaciva a doručiť spôsobom:

- Žiadosť zašlite na adresu školy: MŠ Budovateľská 8, 080 01 Prešov

- Žiadosť vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená na hlavnej bráne pri vstupe do areálu školy.

- Žiadosť doručte formou elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

- Žiadosť vyplňte elektronicky, vytlačenú doručte do MŠ (podpisy rodičov, potvrdenie od lekára): https://msbudovatelskapo.edupage.org/register/

Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa).

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 31. júna 2024.HARMONOGRAM prevádzky MŠ Budovateľská 8, Prešov od 1.7.2024 do 31.8.2024

Bližšie informácie boli rodičom zaslané cez EduPage.

HARMONOGRAM na stiahnutie v stiahnite si pdf
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa (podrobnejšie ŠKOLSKÝ PORIADOK)

Dieťa do 5 rokov:
- rodič predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ dieťaťa
- ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie Potvrdenia od lekára

Dieťa PREDŠKOLÁK pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné:
- ak neprítomnosť trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dni jeho zákonný zástupca ho musí písomne ospravedlniť
- pri absencii viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 10.06.2024 do 14.06.2024

na stiahnutie v stiahnite si pdf


Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.