Školská jedáleň


PRIHLASOVANIE/ODHLASOVANIE zo stravy

prihlásenie/odhlásenie stravy pre MŠ Budovateľská, PrešovJedálny lístok na škôlkarský týždeň od 08.07.2024 do 12.07.2024

na stiahnutie v stiahnite si pdf
Odhlasovanie a prihlasovanie cez internet pokyny


Užívateľ: Meno dieťaťa /bez diakritiky/ napr.Suchý Tomáš v tvare suchytomas
Heslo: Číslo Eduit /u vedúcej ŠJ/

Pri odhlasovaní a prihlasovaní sa používa možnosť objednávky vo vrchnej lište možností. Po potvrdení sa zobrazí deň, dátum a štvorček. Kliknutím do štvorčeka stravu odhlásite, alebo prihlásite. Potvrďte cez tlačítko odoslať. Na koniec sa z programu odhláste.

Možnosti úhrady stravného:
* trvalý príkaz   * internetbanking   * vklad na účet

Platenie stravného na účet IBAN: SK09 7500 0000 0040 0842 1385
Variabilný symbol: číslo Eduit = prihlasovacie heslo
Do správy uviesť meno dieťaťa


Stravné je potrebné uhradiť do 25. v mesiaci vopred.

Možnosti na vyhlasovanie zo stravy:
- cez internet: prihlásenie/odhlásenie stravy pre MŠ Budovateľská, Prešov

Informácie: číslo tel.: 421 905 298 755

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné najneskôr do 14.00 hod. deň vopred. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod./ nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázových nádob poskytnutých jedálňou v čase od 11.15 hod. do 11.30 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Dieťa z rodiny s rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná Núdza/ má nárok na stravuza znížený poplatok v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti. Preto je zákonný zástupca dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu za jedlo.

Diétne stravovanie – bezlepková diéta /celiakia/

Diétne stravovanie sa poskytuje deťom, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára (gastroenterológa) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, čo je potrebné preukázať lekárskym potvrdením. Tiež u detí, u ktorých je preukázaná intolerancia na niektoré potraviny, je potrebné od odborného lekára (gastroenterológa, imunológa a pod.) doložiť lekárske potvrdenie.

Samozrejmosťou je aj zdravý pitný režim. Zároveň uplatňujeme aj celospoločenský programu podpory zdravie Ovocie a zelenina do škôl a Mliečny program.

Teší sa na Vás a dobrú chuť v tomto školskom roku Vám želá kolektív zamestnancov školskej jedálne pri MŠ Budovateľská 8 v Prešove.Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf
Šaláty zo školskej kuchyne

na stiahnutie v stiahnite si pdfNaša škola je zapojená do týchto projektov, ktoré sa týkajú školského stravovania:

,,Program ovocie a zelenina do škôl“

Detská obezita predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Preto sme sa zapojili do programu školské ovocie a zelenina s cieľom zlepšiť stravovacie návyky detí, podporiť spotrebu ovocia a zeleniny a znížiť výskyt obezity. Takmer tri štvrtiny ceny ovocia a zeleniny do školy dodávaného v rámci tohto programu prepláca EÚ. Rodičia detí uhradia zvyšných 27 percent.
Vďaka projektu tak deti dostávajú celkovo šesť dotovaných základných druhov ovocia, päť druhov zeleniny a tri druhy ovocných či zeleninových štiav. Deti tak môžu konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

Ciele programu:
- zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
- zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom veku
- znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
- podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Ďalšie informácie nájdete na www.skolskeovocie.sk.


,,Školské mlieko“

Školský mliečny program s využitím dotácií z rozpočtu EÚ sa spustil v septembri 2004. Na jeho financovaní sa podieľa Európska únia i rezort pôdohospodárstva. Jeho cieľom je podporiť zdravú výživu detí prostredníctvom zvýšenia konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.
Deťom sú mliečne výrobky zahrnuté v cene stravného lístka. Naviac, vďaka dotácii, môžu jedálne spestriť ponuku o ďalšie zdravé potraviny, napríklad o ovocie či zeleninu. Pritom cena stravného lístka zostane na rovnakej úrovni. Maximálne sumy hradené rodičom sú pritom pevne stanovené nariadením vlády SR.

Podmienky poskytovania dotovaného mlieka a mliečnych výrobkov:

Každá zásobovaná škola sa musí písomne zaviazať, že:
- mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc, nebude používať pri príprave jedál, pričom za prípravu jedál sa nepovažuje samotné zohriatie mlieka ani pridanie napr. kakaa, ovocia alebo marmelády
- tieto výrobky budú určené len na spotrebu detí v ich škole
- u tohto mlieka a mliečnych výrobkov bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov
- neprekročí maximálnu dennú dávku

Ďalšie informácie nájdete na www.skolskemlieko.sk.