Výchova a vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.


Viac sa dozviete tu: TEXT Povinné predprimárne vzdelávanie alebo

Nariadenie spádové MŠ v stiahnite si pdf

PDF Povinné predprimárne vzdelávanie v stiahnite si pdf
Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
- informovaného súhlas zákonného zástupcu → Informovaný súhlas pokračovanie v plnení PPV

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019

správa o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019 na stiahnutie v stiahnite si pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018

správa o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018 na stiahnutie v stiahnite si pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017

správa o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017 na stiahnutie v stiahnite si pdfSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016

správa o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 na stiahnutie v stiahnite si pdfSpráva o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015

správa o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti na stiahnutie v stiahnite si pdfSpráva o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013

správa o hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

správa o výsledkoch školskej inšpekcie na stiahnutie v stiahnite si pdfŠkolský vzdelávací program JABĹČKO

  • hovorí vo všeobecnosti o tom, ako, kedy a čo sa s deťmi robí, o čom sa s nimi rozpráva a čo sa spolu s nimi tvorí počas ich pobytu v materskej škole
  • popisuje kľúčové kompetencie dieťaťa, ktoré by malo dieťa dosiahnuť pri ukončení dochádzky do materskej školy

na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

  • obsahuje základné a všeobecné údaje o materskej škole a o školskom roku
  • je spracovaná vždy za jeden celý školský rok

výsledky za rok 2013/2014 stiahnite si pdfvýsledky za rok 2011/2012 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

výsledky za rok 2010/2011 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

výsledky za rok 2009/2010 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

výsledky za rok 2008/2009 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

výsledky za rok 2007/2008 stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf