Školský poriadok

Prijatie do MŠ článok SME na stiahnutie v stiahnite si pdfvýkres Anežka Daráková

  • obsahuje základnú charakteristiku MŠ Budovateľská 8, Prešov a vnútorný režim a pravidlá jej prevádzky (organizácia tried, platby, prijímanie detí, starostlivosť o zdravie.....)
  • mení sa každý školský rok

na stiahnutie v stiahnite si pdf
Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. Lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave (že dieťa je momentálne zdravé), nie staršie ako 3 dni - odovzdať tr.učiteľke. (Len pri prvom nástupe do MŠ.).

2. Prezúvky - pevnú obuv označenú menom.

3. Pohodlné oblečenie označené menom.

4. Náhradné veci do skrinky (spodné prádlo atď.).

5. Pyžamo označené menom.

6. Vešiačik do skrinky.

7. Hneď ráno v triede je potrebné podpísať prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia tlačivo Vám poskytnú triedne učiteľky.

8. V prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok a vyplnený ho obratom odovzdajú triednym učiteľkám (Tlačivá).

9. Poplatok za stravu je 1,29 €/deň - platí sa mesačne vždy do 5. dňa v mesiaci na účet školy. (Poplatky).

10. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 12/2013 je rodič povinný prispievať mesačne sumou 15 € (od 3 rokov veku dieťaťa) a sumou 40 € (do 3 rokov veku dieťaťa) na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a to vždy do 10. v mesiaci vkladom alebo prevodom na účet MŠ. (Poplatky). Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie splatných termínov.

11. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

12. V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy telefonicky alebo osobne.V prvý deň je potrebné priviesť svoje dieťa do 8.00 hod. Ďakujeme.

č. t. 051/77133067
e-mail: msbudovatelska@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
PaedDr. Eva Miklášová - riaditeľka školy