Voľné miesta na našej škole

V zmysle § 11a, ods.1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa
Materská škola


Adresa
Budovateľská 8, 080 01 Prešov

Kategória
Učiteľ

Podkategória
Učiteľ predprimárneho vzdelávania

Kvalifikačné predpoklady
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch alebo študijných programoch v súlade s § 7 - kvalifikačné predpoklady zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť I. Učiteľ materskej školy-kvalifikačné predpoklady

Požadované doklady
- motivačný list
- žiadosť
- životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii, ...)
- doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní
- doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné prehlásenie)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu druhu práce: učiteľ materskej školy

Termín nástupu
1.9.2017

Iné požiadavky
ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky
Pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2017 na 100 % pracovný úväzok

Ďalšie informácie
1 pracovné miesto

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy

do 7.7.2017


Kritériá žiadosť v stiahnite si pdf